Aramejský otčenáš

06.02.2014 23:16

Původní jazyk Ježíše je ARAMEJŠTINA. Někteří tvrdí, že Aramejský otčenáš je jediná modlitba, kterou Ježíš učil své učedníky. Avšak Křesťanství tuto modlitbu odmítá.

"Původní znění otčenáše je znění řecké, tak jak je uvádí Matoušovo evangelium v 6. kapitole - na tom se naprostá většina současných odborníků shoduje. Matoušovo evangelium není překladem z aramejštiny, nýbrž řeckým původním textem. Proto jakékoli tvrzení, že tzv. aramejský otčenáš je původní, je zavádějící už v tomto. Text otčenáše tedy nemusel být v aramejštině vůbec sepsaný. Dnešní "aramejské" verze vycházejí obvykle ze syrské Ppešity, ta nicméně je sama závislá na řeckém textu.

Výklad, který zmiňujete, se stal v poslední době poměrně populární, a to v různých duchovních hnutích, které vycházejí z New Age a s ním spojeného kultu Matky země. To, že podobné novopohanské výklady budou z tohoto důvodu tendenční, je pochopitelné. Duchovní či mystické výklady spojené s tímto "kultem" matky či ženy pak mají stěží co do činění s křesťanskou modlitbou a naukou a jdou daleko za hranici toho, co by vědec či kriticky uvažující člověk byl schopen k tématu říci.

Ježíšův vztah k Bohu coby k Otci je z kanonických spisů poměrně dobře znám a není důvod domnívat se, že by jej uctíval jako svou matku - vždyť sám se narodil své matce Marii a bylo by nesmyslné tvrdit, že k ní směřoval svou modlitbu, případně učil své žáky, aby se k ní modlili. Dovoloval bych si proto podobné snahy a la "aramejský otčenáš" označit za blábol, jejichž existenci se lze ovšem stěží vyhnout."

(publikováno na https://www.vira.cz/Otazky/Aramejsky-otcenas.html dne 29.10.2008)

Píší o kultu Matky, ale ví někdo, co je Bůh. Je Bůh žena či muž? 

BŮH je pro mě symbol lásky. Je láska muž či žena?

Tyto otázky pro mě nejsou důležité!

Modlitba ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ je mému srdci bližší, více vystihuje naši jednotu - jednotu našich duší, spojení s BOHEM. 

Tato modlitba mi pomáhá při meditacích, zvyšuje mé vibrace a dodává energii.

 

Aramejský OTČENÁŠ  

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích.                                 překlad z BIBLE 

Ty, jenž zrozuješ! Otče – Matko kosmu.              Aramejský překlad

Abvún d-bá-šmája.                                                  Aramejský originál

 

Posvěť se jméno tvé.

Soustřeď v nás své světlo – ať je k užitku.

Netkádaš šmach

 

Přijď království tvé.

Svou vládu jednoty stvoř teď.

Tejtej malkutach.

 

Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak i ve všech formách.

Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha.

 

Chléb nám vezdejší dej nám dnes.

Dopřej nám náš denní chléb a vhled – tolik, kolik potřebujeme každý den.

Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.

 

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.

Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.

 

Prosíme, proveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého.

Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.

We-la tachlán le-nesjúna. Ela pacan min biša.

 

Neboť tvé je království, moc a sláva na věky.

Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. V pravdě síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.

Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín.

Amen.